ความ สำคัญ ของ ทรัพยากร ป่า ไม้. 1.สำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัย. ป่า ไม้ เป็น ทรัพยากร ธรรม ชาติ ที่ มี ความ […]

ทรัพยากร ป่า ไม้ ภาค กลาง. ภาคกลางเป็นพื นที่ อู่ข้าวอู่น ้า ของประเทศ. ทรัพยากรป่าไม้ ภาคกลางมีพื นที่ของป่าไม้น้อยมาก ส่วนใหญ่พบในพื นที่ภาคกลาง. เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาค ประจำปี 2561 สำนักจัดการ from […]